วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ผู้รายงาน นางสาวธันยนันท์  กาทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอ

วารินชำราบ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานขั้นตอนการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่เรียนแนะแนวในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 550 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 จำนวน 48 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการดำเนินการปรากฏ ดังนี้


1. ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ .4360 แสดงว่าการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.60 


2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น